Non Ferrous Metal Tin ingot

Tin Ingot

Non Ferrous Metal AB1 and Ab2

 

 

 

Aluminum Bronze

Non Ferrous Metal Copper Nickel

 

Copper Nickel

Non Ferrous Metal Zinc Ingot

Zinc Ingot

Brass Scrap

Brass Scrap

Gun Metal

Gun Metal

copper scrap rassa

Copper Scrap

Non Ferrous Metal lead ingot

 Lead Ingot

Non Ferrous Metal zinc scrap

Zinc Scrap

Non Ferrous Metal aluminium motors parts scrap

Aluminium Scrap Motors Parts